Ο ρόλος της εικόνας στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (1950-2002)

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την πρώτη στην ελληνική βιβλιογραφία συστηματική προσπάθεια μελέτης των πολλαπλών ρόλων που επιτελεί η εικόνα στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας από το 1950 μέχρι το 2002. Μέσα από μια συνθετική ανάλυση των 504 εικόνων και των 36 συνολικά εγχειριδίων που τυπώθηκαν για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επιχειρείται να συναντηθούν θεμελιώδη ερωτήματα που έχουν να κάνουν α) με τα διδακτικά χαρακτηριστικά των εικόνων και τις δυνατότητες που αυτά προσφέρουν στη διδασκαλία της Ιστορίας, β) με το ιδεολογικό τους περιεχόμενο και τους τρόπους με τους οποίους υπηρετούν την κυρίαρχη ιδεολογία, όπως αυτή μεταβάλλεται στην Ελλάδα της μεταπολεμικής και μεταπολιτευτικής περιόδου και γ) με τις αισθητικές αξίες και τα πρότυπα που προβάλλουν. Στην ανάλυση εφαρμόζεται μια πρωτότυπη ερευνητική μέθοδος. Την εργασία συμπληρώνουν κεφάλαια που αναφέρονται στο πολιτικό και εκπαιδευτικό πλαίσιο παραγωγής των εγχειριδίων (αναλυτικά προγράμματα, νομοθεσία συγγραφής και έκδοσης) καθώς και στα κεφάλαια Ιστορίας της Τέχνης που εμπεριέχονται σε αυτά.

επιμέλεια σειράς: Δ. Χρ. Χατζηδήμου, Ε. Ευ. Ταρατόρη