Δευτέρα, 09 Φεβρουαρίου 2009 12:26

Μαθητικός διαγωνισμός ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ από τα Εκπαιδευτήρια Γείτονα (Προθεσμία 20/4/2009)1. Τι είναι οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ - Στόχοι του Προγράμματος

Στην εκπαιδευτική μας κοινότητα έχει εδραιωθεί η πεποίθηση πως η ανάγνωση ενός λογοτεχνικού βιβλίου, πέρα από τη συμβολή της στη γλωσσική και αισθητική καλλιέργεια του αναγνώστη, τον ευαισθητοποιεί απέναντι στα προβλήματα της ζωής και τον προβληματίζει, διευρύνοντας ουσιαστικά τις ίδιες του τις προσωπικές εμπειρίες. Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να καλλιεργήσουμε την απόλαυση της ανάγνωσης και προκειμένου να στήσουμε γέφυρες μεταξύ των παιδιών και των βιβλίων, οργανώνουμε το διαγωνισμό ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ.

Οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΕΣ, που προκηρύσσονται για ενδέκατη χρονιά φέτος, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι, μια δραστηριότητα που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις των παιδιών και τα οδηγεί στη χαρά και την απόλαυση. Στόχοι του προγράμματος των ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΙΩΝ, πέρα από τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήτρου για την ανάγνωση λογοτεχνικών ή άλλων εξωσχολικών βιβλίων και την καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας μεταξύ των παιδιών είναι και η ουσιαστική, κατά το δυνατόν, επαφή των παιδιών μας με σημαντικά έργα της ελληνικής και της παγκόσμιας λογοτεχνικής κληρονομιάς. Ένας επιπλέον στόχος του προγράμματος είναι και η ανάπτυξη του δείκτη συνεργασίας των παιδιών, αφού στους όρους διεξαγωγής του διαγωνισμού ουσιαστικά ενισχύεται η ομαδική συμμετοχή.

Με την ένταξη των βιβλίων σε ευρύτερες θεματικές ενότητες,οι μαθητές μυούνται στην έννοια της διακειμενικότητας, καθώς η ανάγνωση του ενός βιβλίουφωτίζει με διαφορετικό φως την ανάγνωση του άλλου. Επίσης με τη χρήση του ανοιχτού βιβλίου (οι μαθητές μπορούν να έχουν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού) συνεχίζεται δημιουργικά η ανάγνωση, αναπτύσσεται η κριτική σκέψη και ενισχύεται ηεπινοητικότητα των παιδιών.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού που φοιτούν σε δημόσια ή ιδιωτικά Σχολεία.

3. Λεπτομέρειες - Όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό

Στις Βιβλιοδρομίες 2009 τα παιδιά καλούνται να διαγωνισθούν ατομικά ή ομαδικά. Στη δεύτερη περίπτωση οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν περισσότερα από τέσσερα (4) μέλη.

Κάθε Βιβλιοδρόμος που θα αποφασίσει να συμμετάσχει ατομικά στο διαγωνισμό θα πρέπει να διαβάσει τα βιβλία που έχουν οριστεί για την τάξη στην οποία φοιτά. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι θεματικές ενότητες, στις οποίες ανήκουν, παρουσιάζονται στον ειδικό κατάλογο που ακολουθεί.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να κρατούν μαζί τους και να συμβουλεύονται τα βιβλία τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Αυτό αποτελεί μεγάλη καινοτομία για το διαγωνισμό. Όμως, για να συμβουλεύεται κάποιοςσωστά ένα βιβλίο, πρέπει να το έχει διαβάσει προσεχτικά.

Στην περίπτωση που οι μαθητές συγκροτήσουν ομάδα, οι ερωτήσεις θα απευθύνονται σε όλα τα μέλη της ομάδας, που θα έχουν τη δυνατότητα να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για να είναι αποτελεσματική η συνεργασία των μελών της ομάδας, καλό είναι τα μέλη της να έχουν διαβάσει όλα τα βιβλία.

Οι Βιβλιοδρόμοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτά σε ερωτήσεις σχετικές με τα βιβλία που διάβασαν. Δείγμα των ερωτήσεων παρουσιάζεται στο ειδικό κεφάλαιο που ακολουθεί. Οι ερωτήσεις αποβλέπουν στηνκατανόηση του περιεχομένου των βιβλίων αλλά και στη διευκόλυνση της δημιουργικής πρόσληψης των κειμενικών στοιχείων. Στοχεύουν επίσης στηνέμφαση τη σύνδεσής τους με άλλα κείμενα της ίδιας θεματικής ομάδας.

Ως επαρκείς θεωρούνται οι συμμετοχές των οποίων βαθμολογία υπερβαίνει τη βάση. Αυτή αντιστοιχεί στο 80% του συνόλου των μονάδων και δε διαφέρει από τάξη σε τάξη.

Αιτήσεις για αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων δε θα επιτραπούν μετά την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εγγραφής από μέρους των μαθητών, επειδή θα προκαλέσουν δυσλειτουργία στη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

4. Χώρος και χρόνος διεξαγωγής

Για τους μαθητές των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων της χώρας ορίζονται σανεξεταστικό κέντρο τα Εκπαιδευτήρια ΓΕΙΤΟΝΑ στη Βάρη Αττικής.

Ως χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 6 Μαΐου 2009 (ώρα 5.30 μ.μ.). Η διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού θα είναι δίωρη.

5. Βράβευση των διαγωνιζομένων

Όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων της χώρας που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους.

Στους μαθητές ή τις ομάδες μαθητών που θα διακριθούν θα απονεμηθούν εννέα (9) βραβεία, τρία (3) για κάθε τάξη, αξίας 300 ? το καθένα.

Aνεξάρτητα από ενδεχόμενες διακρίσεις μαθητών ή ομάδων μαθητών από κάποια Σχολεία, θα δοθεί και ένα (1) βραβείο στο Δημόσιο Σχολείο του οποίου οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΟΙ θα επιτύχουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας. Αναγκαία προϋπόθεση για να συμμετάσχει το Δημόσιο Σχολείο στη διαδικασία υπολογισμού αυτού του μέσου όρου είναι οι ΒΙΒΛΙΟΔΡΟΜΟΙ του να είναι τουλάχιστον δεκαέξι (16). Ας σημειωθεί, πως στο μέσο όρο βαθμολογίας προσμετρώνται και οι βαθμολογίες των ομάδων που δεν ξεπέρασαν τη βάση. Το βραβείο αντιστοιχεί σε βιβλία αξίας 450 ? περίπου.

Τα βραβεία θα επιδοθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί σε χρόνο και σε τόπο που θα ανακοινωθεί κατά το σχολικό έτος 2009-2010.

6. Συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εγγραφής

Οι μαθητές ή οι ομάδες μαθητών που θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να συμπληρώσουν, έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2009 την ειδική φόρμα εγγραφής που συνοδεύει την παρούσα προκήρυξη και να την αποστείλουν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων ΓΕΙΤΟΝΑ, ή να  δηλώσουν τη συμμετοχή τους ηλεκτρονικά.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής θα βρείτε στον σχετικό δικτυακό τόπο.